Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /disk_1/www/cz/teza-hodonin/www/lib/lib_language.php on line 47
Teza Hodonín

VÝZVA - veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

pro výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele níže specifikované veřejné zakázky malého rozsahu.

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Dodávka a instalace sdružené kompresorové jednotky pro zimní stadion v Hodoníně“

Zadavatel stanovil podmínky této veřejné zakázky malého rozsahu tak, aby dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 zákona.

Zakázka není zadávána dle zákona.

Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této zakázce použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Zadavatel se v této zadávací dokumentaci odkazuje v některých ustanoveních na zákon. Tyto odkazy jsou užívány s cílem přesně specifikovat požadavky zadavatele. Na výběrové řízení se neaplikují ostatní, zde neuvedená, ustanovení zákona. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávacích podmínek vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Výzva je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve Výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Dodavatelem se stává osoba, která řádně prokáže splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek stanovených touto zadávací dokumentací a předloží zadavateli nabídku.

Zadavatel veřejné zakázky:

TEZA Hodonín, příspěvková organizace

zastoupený Bc. Otakarem Čajkou, ředitelem

adresa pro doručování: Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín

IČ: 66609984, DIČ: CZ699001303

 

 

 

 

Tato Zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů. Součástí Zadávací dokumentace jsou též další dokumenty obsahující zadávací podmínky, např. vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Práva a povinnosti zadavatele i dodavatelů se řídí dle zákona, který řeší práva a povinnosti v zadávacích podmínkách neuvedené a v případě konfliktu má přednost i před ustanoveními v zadávacích podmínkách uvedenými.

Zadávací dokumentaci zpracoval zadavatel s konzultacemi ze strany administrátora (osoba pověřená výkonem činností zadavatele).

 • Název veřejné zakázky

„Dodávka a instalace sdružené kompresorové jednotky pro zimní stadion v Hodoníně“

 
 • Identifikace zadavatele
 

Název zadavatele:

TEZA Hodonín, příspěvková organizace

Doručovací adresa:

Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín

IČ:

66609984

Osoba oprávněná za zadavatele jednat:

Bc. Otakar Čajka

Ve smyslu ustanovení § 43 zákona je zadavatel při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto výběrovým řízením smluvně zastoupen společností

Název:

AAA zakázky s.r.o.

Sídlo:

U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4

doručovací adresa společnosti:

Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov

IČ:

28960335

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Hájková

Mobil:

+ 420 603 525 970

E-mail:

hajkova@aaazakazky.cz

 

3. Druh řízení

Veřejná zakázka bude zadána formou výběrového řízení mimo režim zákona jako veřejná zakázka malého rozsahu.

Účelem výběrového řízení je uzavření smlouvy na dodávku a instalaci chladících zařízení.

Cílem je vybrat takového dodavatele, který zajistí kompletní požadavky zadavatele na dodávky a instalaci.

4. Způsob komunikace v průběhu výběrového řízení

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve výběrovém řízení probíhá písemně.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že vysvětlení, doplnění a změny Zadávací dokumentace rozesílá jednotlivým dodavatelům, o jejichž účasti ve výběrovém řízení ví.

Dodavateli je doporučeno při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (viz též § 211 odst. 5 zákona) vždy potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele.

 

5. Předmět veřejné zakázky

5.1 Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících chladivových šroubových kompresorů, dodávka nových včetně jejich instalace. Zadavatel požaduje servis a revize instalovaných zařízení po dobu minimálně 8 měsíců od uvedení do provozu.

Bližší specifikace:

Jedná se o kompresorovou jednotku se 4 šroubovými kompresory

Chladicí výkon Qo=4x165,4=661,6 kW

při to=-10 °C a tk=+35 °C

Chladicí výkony kompresorů dle EN12900, to je při přehřátí v sání kompresoru o Δto=5 K a podchlazení kondenzátu Δtc=±0 K

Min. nasátý objem KJ při 2900 otáčkách/min: EL.motor 55KW

Vnmin = 4 x 250 m3/h = 750 m3/h

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Dále zadavatel požaduje v nabídce prohlášení:

„Účastník (konkrétně název či firma) tímto závazně prohlašuje, že nabídková cena obsahuje veškeré jeho náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení předmětu zakázky, včetně všech přímých a nepřímých nákladů.“

Zadavatel požaduje v nabídce:

Vítězný dodavatel před podpisem smlouvy o poskytování služeb dle této zakázky předloží pojistnou smlouvu (pojistné smlouvy) nebo pojistný certifikát (pojistku) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této zakázky, s limitem pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojišťovacím roce, přičemž spoluúčast dodavatele z jedné pojistné události nesmí být vyšší než 5% z pojistného plnění a podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky tohoto druhu pojištění poskytované osobám poskytujícím předmětné činnosti v České republice.

Z předložené pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) musí vyplývat, že pojistný vztah založený pojistnou smlouvou bude trvat po celou dobu plnění předmětu této zakázky, popř. po celou dobu plnění předmětu této zakázky bude ze strany dodavatele pojistná smlouva prodlužována nebo obnovována.

Neexistence takové platné pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) bude mít za následek neuzavření smlouvy s dodavatelem nebo její následné okamžité vypovězení.

Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy, státními technickými normami souvisejícími s předmětem soutěže a předpisy související s bezpečností práce a ochranou zdraví. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že služby budou v kvalitě podle těchto norem a smluvních podmínek.

5.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV

42123300-0 Kompresory pro chladící techniku

42513200-7 Chladící zařízení

50000000-5 Opravy a údržba

 • Odkazy v zadávací dokumentaci

 

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytuje odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to v takových případech, kdy stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu platí, že zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení.

Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení.

 

6. Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

 • Účastník stanoví nabídkovou cenu tak, že do krycího listu (příloha č. 1) uvede samostatně nabídkovou cenu pro předmět plnění veřejné zakázky.

 

 • Nabídková cena bude zpracována oceněním celého předmětu veřejné zakázky definovaného v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

 

 • Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

 

 • Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to ve formátu cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), DPH a cena v Kč včetně DPH. Pro účely hodnocení bude použita cena bez DPH.

 

 • Výše nabídkové ceny je max. 2 mil. Kč bez DPH. V případě, že účastník ve své nabídce uvede cenu vyšší, bude z řízení vyloučen. Pokud budou všechny nabídky vyšší než 2 mil. Kč bez DPH, zadavatel výběrové řízení zruší.

 

 • Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

 

 • Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto výzvou a jejími přílohami výběrového řízení, zadávací dokumentací a další dokumentací obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky.

 

 • Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást, uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští nulovou cenu.

 

 • V případě nejasností v kalkulaci si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si jejich vysvětlení.

 

8. Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.

 

9. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení výběrového řízení, zahájení plnění nastane po předání vybranému dodavateli, se kterým byla uzavřena smlouva, a to dle podmínek uvedených ve smlouvě smlouvy.

Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky se požaduje nejpozději do 20.7.2018.

Termín ukončení se může změnit z objektivních příčin, způsobených třetími stranami nebo jinými okolnostmi, nezávislými na vůli smluvních stran.

Místem plnění veřejné zakázky je Hodonín.

 

10. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční v případě zájmu dodavatelů. Místo je veřejně přístupné. Zájem o prohlídku místa plnění je potřeba vyjádřit zástupci pověřenému ke komunikaci s dodavateli Mgr. Šárce Hájkové na e-mail hajkova@aaazakazky.cz. Po té bude termín prohlídky stanoven.

11. Kvalifikační dokumentace

11.1Splnění kvalifikace

  1. Dnem zahájení tohoto výběrového řízení je 10. května 2018, kdy byla výzva k podání nabídek a tato zadávací dokumentace odeslána zájemcům.

 

 • Kvalifikaci splní dodavatel, který splní požadavky na

 

 • základní způsobilost podle § 74 zákona,

 

 • profesní způsobilost podle § 77 zákona,

 

 • technickou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace.

 

Dodavatelé ve svých nabídkách prokáží splnění základní způsobilosti čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Zadavatel jako přílohu Zadávací dokumentace předkládá vzor čestného prohlášení ve vztahu k základní a profesní způsobilosti a ve vztahu k ekonomické kvalifikaci. Zadavatel nepředkládá jako přílohu Zadávací dokumentace vzor čestného prohlášení ve vztahu k technické kvalifikaci.

11.2 Základní způsobilost

Základní způsobilost splní účastník zadávacího řízení podpisem čestného prohlášení, kde bude uvedeno:

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Za bezdlužnost účastníka dle výše uvedených bodů je podle zákona považován i stav, kdy má účastník se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář.

11.3 Profesní způsobilost

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 77 zákona prokáže účastník výběrového řízení, který předloží:

 • prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

 

 • prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či jiné oprávnění v oboru potřebném pro plnění předmětu veřejné zakázky.

 

Doklady, kterými účastník výběrového řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky dle ustanovení § 53 odst. 4 zákona.

11.4 Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

Seznam obdobných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech před zahájením řízení.

V seznamu zpracovaném v podobě čestného prohlášení, kde účastník strukturovaně (v podobě tabulky) uvede následující údaje vztahující se ke každé dokládané významné zakázce:

a) identifikaci objednatele,

b) specifikaci dodávek, tj. údaj o plněních, která byla dodavatelem zajišťována v souvislosti s realizací (zejména stručnou specifikaci, ze které bude zřejmé, že se jednalo o zakázku s obdobným předmětem plnění v obdobném rozsahu),

c) dobu plnění, tj. kdy byla zakázka realizována,

d) skutečně uhrazená cena (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH); Pozn. zadavatele: u plnění zasahujících do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání nabídky (budoucí, zatím nerealizovaná plnění nebudou uznána),

e) kontaktní osobu objednatele, u které lze ověřit informace uvedené v seznamu, s uvedením telefonického a e-mailového spojení.

Za obdobné dodávky jsou považovány dokončené zakázky:

min. 3 významné dodávky – dodávka chladícího zařízení a jeho instalace na zimní stadion a to v min. finanční objemu 1,5 mil. Kč bez DPH.

11.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.

Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou s takovou jinou osobou, z níž vyplývá závazek této osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala splnění kvalifikace.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kvalifikace podle § 74 a § 77 odst. 1 zákona.

11.6 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn ve smyslu § 82 zákona několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) samostatně v plném rozsahu.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 82 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

 • Požadavek na uvedení poddodavatelů

 

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům.

Účastník ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů spolu s uvedením, jaká část této veřejné zakázky bude realizována poddodavatelem - s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. V případě, že dodavatel v průběhu plnění změní poddodavatele původně uvedeného v nabídce, podléhá tato změna poddodavatele schválení zadavatele.

11.8 Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

12. Hodnocení nabídek, hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritéria hodnocení a jejich váhy

Zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení a jejich váhy:

 • A. Nabídková cena včetně DPH …….…………………...…………….…….…… váha 60 %

 

 • B. Dostupnost při havárii ……………..…..…………………………………………. váha 20 %

 

 • C. Doba realizace zakázky ……………..…..……………………………..…………. váha 5 %

 

 • D. Délka záruky ……………..…..………………………..…………………..…………. váha 15 %

 

Účastník ve své nabídce uvede:

 • výši nabídkové ceny v Kč včetně DPH za celý rozsah plnění veřejné zakázky a to formou stanovení výše měsíčního paušálu,

 

 • počet hodin, do kterých dodavatel nastoupí k odstranění havarijního stavu,

 

 • počet dnů, do kterých dodavatel realizuje kompletní zakázku (demontuje stávající zařízení, dodá chladící zařízení a instaluje je,

 

 • počet měsíců poskytnuté záruky na dodávané zařízení, přičemž minimum je zákonem garantovaná délka záruční doby.

 

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Zadavatel stanovil následující metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například nabídková cena, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Společná ustanovení pro hodnocení nabídek

Dodavatel není oprávněn nijak podmiňovat hodnoty, které jsou předmětem hodnocení, dalšími podmínkami. Takovéto podmínění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dodavatel uvede několik rozdílných hodnot pro jedno konkrétní kritérium hodnocení (s výjimkou případů, kdy půjde o zjevnou chybu v psaní nebo snadno a jednoznačně odůvodnitelnou chybu v nabídce) nebo dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje v zadávacích podmínkách (s výjimkou případů, kdy lze provést jednoznačný přepočet na požadovanou veličinu či formu).

Pokud dojde k tomu, že dvě či více nabídek budou hodnoceny shodně a byli tak dva či více účastníci výběrového řízení, se kterými by měl zadavatel uzavřít smlouvu, vyhrazuje si zadavatel právo vybrat jako nejvhodnější tu ze shodně nejlépe hodnocených nabídek nabídku, která byla zadavateli doručena jako první.

13. Poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům

Zadavatel zaslal zadávací podmínky osloveným dodavatelům a případně zašle e-mailem dalším zájemcům.

Pověřeným pracovníkem pro styk s účastníky je určena: Mgr. Šárka Hájková, e-mail: hajkova@aaazakazky.cz, tel. 603525970.

 

14. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé jsou oprávněni požádat zadavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace (též „položit dotaz“). Dotaz musí být položen zadavateli pouze v písemné formě (poštou, osobně, e-mailem na adresu) této Zadávací dokumentace a to nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 2 tohoto bodu Zadávací dokumentace.

Zadavatel odešle vysvětlení Zadávací dokumentace nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení, změny a doplnění Zadávací dokumentace jsou součástí Zadávací dokumentace a nedodržení požadavků v nich uvedených může vést k vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

 

15. Obchodní podmínky

15.1 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 13a obchodního zákoníku). Faktura bude doručena zadavateli alespoň 20 dnů přede dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

15.2 Výše úplaty bude odpovídat nabídkové ceně vybraného dodavatele, kterou vybraný dodavatel uvedl ve své nabídce. Platba bude prováděna bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

15.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla fakturovaná částka prokazatelně odeslána z bankovního účtu objednatele.

15.4 Objednatel uhradí zhotoviteli stanovenou cenu díla smlouvy na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem.

15.5 Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 14 dnů od data doručení faktury objednateli.

15.6 Výše sankce za prodlení dodavatele s nástupem k odstranění havárie (dle bodu 12. této Výzvy, hodnotící kritérium B.) je stanovena ve výši 20 000 Kč jednorázově za každý případ, a to za každý započatý den prodlení.

V případě společné nabídky budou v návrhu smlouvy uvedeni všichni dodavatelé a návrh smlouvy bude podepsán osobami oprávněnými jednat za každého dodavatele nebo bude návrh smlouvy podepsán zmocněncem k podepisování společné nabídky a součástí bude originál této plné moci.

Součástí nabídky musí být také návrh smlouvy v elektronické podobě (ve formátu *.doc), bez podpisu oprávněnou osobou, jejímž součástí musí být také tyto obchodní podmínky.

16. Formální požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje, aby účastník podal svoji nabídku v českém jazyce, uzavřenou do jediné obálky, zabezpečené proti rozlepení.

Další požadavky na obsah nabídky:

 • Nabídka bude zpracována písemně v tištěné podobě v českém jazyce, a to vždy v jednom originálu a v jedné kopii.

 

 • Nabídka bude na prvním listu obsahovat vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) včetně podpisu osoby oprávněné jednat jménem účastníka.

 

 • V případě, že nabídku podepisuje osoba oprávněná jednat jménem účastníka na základě plné moci, je požadováno doložení originálu nebo úředně ověřené kopie písemné plné moci či jiného platného písemného pověřovacího dokumentu.

 

 • Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy ve znění zadávacích podmínek. Smlouvu doloží účastník také na elektronickém médiu (CD).

 

 • Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněné záměny. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu a jeho razítkem.

 

 • Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka.

 

 • Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

 

 

17. Způsob, doba a místo podání nabídek, zadávací lhůta

  1. Účastníci podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučeně poštou na adresu zadavatele, nebo osobně na stejnou adresu.

 

 • Nabídka bude označena nápisem:

 

 

 

 • Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí účastníka. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele.

 

 • Lhůta pro podání nabídek končí 18. května 2018 v 9:30 hod.

 

 

18. Ostatní ujednání

 • Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

 

 • Až do projednání nabídek a do definitivního rozhodnutí zadavatele bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek.

 

 • Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu § 219 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele resp. v registru smluv text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných změn a dodatků.

 

 • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.

 

 • Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

 

 • Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou vráceny.

 

 • Podáním nabídky dodavatel souhlasí se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky a bezvýhradně souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

 

 • Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v listinné podobě.

 

 • Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres účastníků výběrového řízení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výběrového řízení nebo jejího zrušení v souladu se zákonem, popřípadě nevybrat žádného z dodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě o poskytování služeb dále jednat a upřesnit její konečné znění v rámci nabídnutých podmínek účastníkem.

 

 • Účastníci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. Zadavatel si vyhrazuje právo průběžně upravovat harmonogram a platební kalendář v závislosti na uvolňování finančních prostředků. Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku rozdělit na dílčí plnění, resp. rozsah zakázky omezit.

 

 • Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem v případě, že nebudou zajištěny majetkoprávní a užívací vztahy k pozemkům dotčeným nebo nutným k realizaci plnění. Zhotovitel ručí za práce prováděné jeho poddodavateli, tak jako by je prováděl on sám.

 

 

 

 

19. Další části zadávací dokumentace – přílohy

Příloha č.

Název přílohy

1

Krycí list nabídky (vzor)

2

Čestná prohlášení (vzor)

 

 

V Hodoníně dne 10. května 2018

 

 

 

TEZA Hodonín, příspěvková organizace

Bc. Otakar

Dnes je 17.8.2018
Svátek má: Petra
skupina ČEZ
Správu webových stránek zajišťuje cernet www.cernet.cz