VÝZVA - zimní stadion

VÝZVA - zimní stadion

V Ý Z V A

"Pronájem nebytových prostor v budově ZS TEZA Hodonín"

TEZA Hodonín pronajme část nebytových prostor na pozemku st.p. č.2503 v KÚ Hodonín (budova zimního stadionu) za účelem provozování restaurace - rychloobčerstvení.

Celková rozloha nebytových prostor je 148,88m² 

Nájemné:
                  min.  14.000,-  Kč

Záloha za energie:    10.000,-  Kč / měsíc

Nabízíme:
- restaurace, sklad, přípravna - kuchyň, šatna zaměstnanců,
  úklidová komara, WC zaměstnanců, WC ženy, WC muži,
  chodba (viz. příloha č.1)
- samostatné měření energií a odběru vody
- vybavení (viz. příloha č.2)

Podmínky nájmu:
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
  výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne
  starší jak 3 měsíce
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
  předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné
  soutěže, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
  oprávnění či licenci.

Další podmínky:
-  smlouva navržená zadavatelem(viz. příloha č.3) a podepsaná
   osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
-  poskytování kvalitních služeb a zázemí 
-  návrh ceny za pronájem
-  doklad o bezdlužnosti vůči městu Hodonín 

Předložení požadovaných dokladů je dostačující v kopii prosté.

Hlavní podmínka nájmu:
- smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.7. 2016 do
  30.6. 2017 (viz. příloha č.3)

Lhůta na podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem zveřejnění výzvy a končí dne 31. 5. 2016 do 12.00 hod.

Místo a doba pro dodání nabídky:
Vaši nabídku zašlete písemně v uzavřené obálce označené slovy
NEOTVÍRAT - Výzva na akci "Pronájem za účelem provozování restaurace na ZS TEZA Hodonín", přelepené, označené razítkem (popřípadě podpisem uchazeče) nebo předejte osobně na:
TEZA Hodonín, příspěvková organizace
Jan Prčík
Tyršova 3588/10
695 01 Hodonín
E-mail: zs@teza-hodonin.cz
Tel.:    518 352 293, 777 695 004


Další podmínky soutěže a sdělení zadavatele:
1. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.
2. Nabídka bude podána v českém jazyce.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu kdykoliv zrušit.
4. Za zpracování nabídky nepřísluší uchazeči žádná úhrada.

Po domluvě s pronajímatelem možnost prohlídky 
pronajímaných prostor !!!
 

Zimní stadion TEZA Hodonín - in-line

Zimní stadion TEZA Hodonín - in-line

Od středy 1. června 2016 bude na zimním stadionu v provozu in-line plocha.

V případě zájmu o soukromý pronájem, kontaktujte vedoucího zimního stadionu p. Prčíka:
tel: + 420 777 695 004
e-mail: zs@teza-hodonin.cz


Bližší informace o pronájmech a provozní době naleznete na
www.teza-hodonin.cz/zimnistadion/rozpisledu  

Stadión U Červených domků - kopaná / FK Hodonín

Stadión U Červených domků - kopaná / FK Hodonín

KOPANÁ
Mistrovské utkání - muži (MSFL divize - skupina D)
Sobota 4.6. 2016 od 16.30 hod.
FK Hodonín - Pelhřimov

Mistrovské utkání FK Hodonín - starší dorost (MSFL SCM - U19)
Pátek 27. 5. 2016 od 15.30 hod.
FK Hodonín st. dorost - Hlučín st. dorost

Mistrovské utkání FK Hodonín - mladší dorost U17 a U16 (MSFL SCM - U17 a U16)
Sobota 28. 5. 2016 od 10.15 hod. U17 a 12.15 hod. U16
FK Hodonín ml. dorost - Hlučín ml. dorost

Termíny a případné změny začátků fotbalových utkání naleznete 
www.teza-hodonin.cz/cervenedomky/

Sportovní hala TEZA Hodonín - futsal

Sportovní hala TEZA Hodonín - futsal

FUTSAL
Mistrovství ČR ve futsale žen
Sobota 18.6. - neděle 19.6. 2016

Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.teza-hodonin.cz/sekce sportovní hala/

zdravotní pojišťovna 211
Dnes je 30.5.2016
Svátek má: Ferdinand
skupina ČEZ
Správu webových stránek zajišťuje cernet www.cernet.cz