Veřejná výběrová řízení

Vedoucí zimního stadionu TEZA Hodonín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

„Vrátny“

Místo výkonu práce: Hodonín

Platové zařazení: platová třída 3 (dle NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě v platném znění a dle ZP v platném znění)

Termín nástupu: září 2023, dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou – 8 měsíců

Náplň pracovního místa:
Náplní pracovního místa bude zejména zajištění nerušeného chodu zimního stadionu (dále jen ZS), výdej klíčů od šaten, kontrola prostor ZS, zajištění pořádku před hlavním vchodem a okolo ZS, při bruslení veřejnosti vydává klíče od zamykatelných skříněk, provádí drobné opravy, jiné závady hlásí vedoucímu ZS, apod.

Kontaktní pracovník: Jan Prčík, vedoucí zimního stadionu, tel. 518 352 293,
email: zs@teza-hodonin.cz


Výzva k předložení nabídek na:

„Pronájem nebytových prostor v budově ZS TEZA Hodonín“

TEZA Hodonín pronajme část nebytových prostor na pozemku st. p. č. 2503 v KÚ Hodonín (budova zimního stadionu)
za účelem provozování restaurace – rychloobčerstvení.
Celková rozloha nebytových prostor je 148,88m

Lhůta na podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem zveřejnění výzvy a skončí dne 27.7.2023 do 12.00 hodin.


TEZA Hodonín, příspěvková organizace, Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín v souladu se směrnicí č. 13/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příspěvkové organizace, Vás vyzývá k předložení cenové nabídky k zabezpečení zakázky malého rozsahu s názvem:

„Ozvučení ledové plochy a tribun zimního stadionu v Hodoníně“

Předmětem veřejné zakázky „Ozvučení ledové plochy a tribun zimního stadionu v Hodoníně“, je dodávka a montáž ozvučení ledové plochy a tribun na zimním stadionu v Hodoníně v ulici Tyršova 3588/10 dle zadávací dokumentace.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a příloze č. 2 – Soupis prací a dodávky

Lhůta pro podání nabídek: do 29. 06. 2023 v 13:00 hodin.


TEZA Hodonín, příspěvková organizace, Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín v souladu se směrnicí č. 13/2017
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příspěvkové organizace, Vás vyzývá k předložení cenové nabídky
k zabezpečení zakázky malého rozsahu s názvem:

„Dodávka a instalace venkovního skládaného umělého sportovního povrchu“


Předmětem veřejné zakázky „Dodávka a instalace venkovního skládaného umělého sportovního povrchu“, je nákup a instalace mobilního venkovního skládaného umělého sportovního povrchu na plochu hokejbalového hřiště o celkovém rozměru 1 352 m2 v areálu stadionu U Červených domků v Hodoníně.

Lhůta pro podání nabídek: do 19. 06. 2023 v 10:00 hodin.