Schválené rozpočty radou města

Rozpočet na rok 2020

ROZPOČET NA ROK 2020 SCHVÁLENÝ RM DNE 17.12. 2019 USNESENÍM Č. .........

Příjmy Hlavní číinnost v Kč Doplňková činnost v Kč Příjmy celkem v Kč
Provozní dotace 20 097 000 0 20 097 00
Dotace od jiných subjektů 0 0 0
Vlastní příjmy 3 450 000 850 000 4 300 000
Výnosy z odpisů budov 1 370 000 0 1 370 900
Výnosy z odpsů mov. majetku 16 000 0 16 000
Použití fondů 0 0 0
Ostatní výnosy 200 000 0 200 000
Výnosy celkem 25 133 000 850 000 25 983 000
Náklady Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč Výdaje celkem v Kč
Spotřeba energie celkem* 5 700 000 0 5 700 000
Z toho El. energie* 2 200 000 0 2 200 000
  Plyn* 300 000 0 300 000
  Teplo* 2 100 000  0 2 100 000
  Voda* 1 100 000  0 1 100 000
Opravy a udržování* 1 100 000  0 1 100 000
Mzdy* 8 320 000 0 8 320 000
Mzdy dohody 400 000  0 400 000
Odpisy celkem* 4 267 100  0 4 267 100
Z toho Odpisy mov. majetku* 682 400  0 682 400
  Odpisy budov* 3 584 700 3 584 700
Pořádání sportovních a společenských akcí 300 000 0 300 000
Ostatní náklady 5 795 900 100 000 5 895 900
Náklady celkem 25 883 000 100 000 25 983 000
 Výsledek hospodaření  - 750 000  750 000 0

  náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost

Střednědobý výhled rozpočtu

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2021  - 2023 RM DNE 17.12. 2019 USNESENÍM Č. ..........

Rok 2021

  Částka v Kč
Náklady  27 500 000
Výnosy 27 500 000

Rok 2022

  Částka v Kč
Náklady  28 300 000
Výnosy 28 300 000

Rok 2023

  Částka v Kč
Náklady  29 160 000
Výnosy 29 160 000

Poznámka:
Celkové náklady a výnosy - za hlavní a doplňkovou činnost dohromady.