Schválené rozpočty radou města

Rozpočet na rok 2022

ROZPOČET NA ROK 2022 SCHVÁLENÝ RM DNE 14.12. 2021 USNESENÍM Č. 5111

Příjmy Hlavní číinnost v Kč Doplňková činnost v Kč Příjmy celkem v Kč
Provozní dotace 23 388 400 0 23 388 400
Dotace od jiných subjektů 3 500 000 900 000 4 400 000
Vlastní příjmy 0 0 0
Výnosy z odpisů budov 1 374 000 0 1 374 000
Výnosy z odpsů mov. majetku 16 000 0 16 000
Použití fondů 0 0 0
Ostatní výnosy 200 000 0 200 000
Výnosy celkem 28 478 400 900 000 29 378 400
Náklady Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč Výdaje celkem v Kč
Spotřeba energie celkem* 6 900 000 0 6 900 000
Z toho El. energie* 3 400 000 0 3 400 000
  Plyn* 300 000 0 300 000
  Teplo* 2 100 000  0 2 100 000
  Voda* 1 100 000  0 1 100 000
Opravy a udržování* 1 100 000  0 1 100 000
Mzdy* 8 800 000 300 000 9 100 000
Mzdy dohody 400 000  0 400 000
Odpisy celkem* 4 578 400  0 4 578 400
Z toho Odpisy mov. majetku* 832 300  0 832 300
  Odpisy budov* 3 746 100 3 746 100
Pořádání sportovních a společenských akcí 300 000 0 300 000
Ostatní náklady 6 600 000 400 000 7 000 000
Náklady celkem 28 678 400 700 000 29 378 400
 Výsledek hospodaření  - 200 000  200 000 0

  náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost