Schválené rozpočty radou města

Rozpočet na rok 2019

ROZPOČET NA ROK 2019 SCHVÁLENÝ RM DNE 18.12. 2018 USNESENÍM Č. .........

Příjmy Hlavní číinnost v Kč Doplňková činnost v Kč Příjmy celkem v Kč
Provozní dotace 19 140 000 0 19 140 00
Dotace od jiných subjektů 200 000 0 200 000
Vlastní příjmy 3 400 000 900 000 4 300 000
Výnosy z odpisů budov 1 370 000 0 1 370 900
Výnosy z odpsů mov. majetku 16 000 0 160 000
Použití fondů 0 0 0
Ostatní výnosy 300 000 0 300 000
Výnosy celkem 24 426 000 900 000 25 326 000
Náklady Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč Výdaje celkem v Kč
Spotřeba energie celkem* 5 700 000 0 5 700 000
Z toho El. energie* 2 200 000 0 2 200 000
  Plyn* 300 000 0 300 000
  Teplo* 2 100 000  0 2 100 000
  Voda* 1 100 000  0 1 100 000
Opravy a udržování* 1 100 000  0 1 100 000
Mzdy* 7 924 000 0 7 924 000
Mzdy dohody 400 000  0 400 000
Odpisy celkem* 4 171 700  0 4 171 700
Z toho Odpisy mov. majetku* 586 700  0 586 700
  Odpisy budov* 3 585 000 3 585 000
Pořádání sportovních a společenských akcí 305 000 350 000 655 000
Ostatní náklady 5 375 300 350 000 5 725 300
Náklady celkem 24 976 000 350 000 25 326 300
 Výsledek hospodaření  - 550 000  550 000 0

  náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost

Střednědobý výhled rozpočtu

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020  - 2022 RM DNE 18.12. 2018 USNESENÍM Č. ..........

Rok 2020

  Částka v Kč
Náklady  26 005 000
Výnosy 26 005 000

Rok 2021

  Částka v Kč
Náklady  26 785 000
Výnosy 26 785 000

Rok 2022

  Částka v Kč
Náklady  27 600 000
Výnosy 27 600 000

Poznámka:
Celkové náklady a výnosy - za hlavní a doplňkovou činnost dohromady.