Schválené rozpočty radou města

Návrh rozpočtu na rok 2021

ROZPOČET NA ROK 2021 SCHVÁLENÝ RM DNE 15.12. 2020 USNESENÍM Č. 3365

Příjmy Hlavní číinnost v Kč Doplňková činnost v Kč Příjmy celkem v Kč
Provozní dotace 21 325 000 0 21 325 00
Dotace od jiných subjektů 0 0 0
Vlastní příjmy 3 550 000 850 000 4 400 000
Výnosy z odpisů budov 1 370 000 0 1 370 900
Výnosy z odpsů mov. majetku 16 000 0 16 000
Použití fondů 0 0 0
Ostatní výnosy 200 000 0 200 000
Výnosy celkem 26 461 000 850 000 27 311 000
Náklady Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč Výdaje celkem v Kč
Spotřeba energie celkem* 6 300 000 0 6 300 000
Z toho El. energie* 2 500 000 0 2 500 000
  Plyn* 600 000 0 600 000
  Teplo* 2 100 000  0 2 100 000
  Voda* 1 100 000  0 1 100 000
Opravy a udržování* 1 100 000  0 1 100 000
Mzdy* 8 300 000 300 000 8 600 000
Mzdy dohody 400 000  0 400 000
Odpisy celkem* 4 651 700  0 4 651 700
Z toho Odpisy mov. majetku* 719 800  0 719 800
  Odpisy budov* 3 931 900 3 931 900
Pořádání sportovních a společenských akcí 300 000 0 300 000
Ostatní náklady 5 659 300 300 000 5 959 300
Náklady celkem 26 711 000 600 000 27 311 000
 Výsledek hospodaření  - 250 000  250 000 0

  náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost

Návrh střednědobého výhled rozpočtu na období 2022 - 2025

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2022  - 2025 RM DNE 15.12. 2020 USNESENÍM Č. 3366

Rok 2022

  Částka v Kč
Náklady  28 100 000
Výnosy 28 100 000

Rok 2023

  Částka v Kč
Náklady  28 900 000
Výnosy 28 900 000

Rok 2024

  Částka v Kč
Náklady  29 800 000
Výnosy 29 800 000

Rok 2025

  Částka v Kč
Náklady  30 700 000
Výnosy 30 700 000

Poznámka:
Celkové náklady a výnosy - za hlavní a doplňkovou činnost dohromady.