Schválené rozpočty radou města

Rozpočet na rok 2024

Schválený RM Hodonín dne 19. 12. 2023.

Příjmy Hlavní číinnost v Kč Doplňková činnost v Kč Příjmy celkem v Kč
Provozní dotace 30 556 000
0 30 556 000
Dotace od jiných subjektů 0 0 0
Vlastní příjmy 4 450 000 850 000 5 300 000
Výnosy z odpisů budov 1 373 500 0 1 373 500
Výnosy z odpsů mov. majetku 0
Použití fondů 0 0 0
Ostatní výnosy 200 000 0 200 000
Výnosy celkem 36 579 000 850 000 37 429 000
Náklady Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč Výdaje celkem v Kč
Spotřeba energie celkem* 12 100 000 0 12 100 000
Z toho El. energie* 5 200 000 0 5 200 000
  Plyn* 1 500 000 0 1 500 000
  Teplo* 3 700 000  0 3 700 000
  Voda* 1 700 000  0 1 700 000
Opravy a udržování* 1 300 000  0 1 300 000
Mzdy* 9 900 000 0 9 900 000
Mzdy dohody 400 000  0 400 000
Odpisy celkem* 5 229 500  0 5 229 500
Z toho Odpisy mov. majetku* 1 186 700  0 1 186 700
  Odpisy budov* 4 042 800 4 042 800
Pořádání sportovních a společenských akcí 300 000 0 300 000
Ostatní náklady 7 500 000 700 000 8 200 000
Náklady celkem 36 729 500 700 000 37 429 500
 Výsledek hospodaření  - 150 000  150 000 0

  náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost

Návrh střednědobého rozpočtu na období 2025 - 2027

Schválený RM Hodonín dne 19. 12. 2023.

                                                                                                                                                                                      v tis. Kč

IČO Příspěvková organizace střednědobý výhled rozpočtu
2025 2026 2027
66609984 TEZA Hodonín Celkové náklady Celkové výnosy Celkové náklady Celkové výnosy Celkové náklady Celkové výnosy
39 070 39 070 40 250 40 250 41 460 41 460