Schválené rozpočty radou města

Nárh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

ROZPOČET NA ROK 2018 SCHVÁLENÝ RM DNE 19.12. 2017 USNESENÍM Č.5804.

Příjmy Hlavní číinnost v Kč Doplňková činnost v Kč Příjmy celkem v Kč
Provozní dotace 18 558 000 0 18 558 00
Dotace od jiných subjektů 0 0 0
Vlastní příjmy 3 584 300 800 000 4 384 000
Výnosy z odpisů budov 1 370 000 0 1 370 900
Výnosy z odpsů mov. majetku 0 0 0
Použití fondů 0 0 0
Ostatní výnosy 200 000 0 200 000
Výnosy celkem 23 712 300 800 000 24 512 300
Náklady Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč Výdaje celkem v Kč
Spotřeba energie celkem* 6 100 000 0 6 100 000
Z toho El. energie* 2 200 000 0 2 200 000
  Plyn* 300 000 0 300 000
  Teplo* 2 100 000  0 2 100 000
  Voda* 1 500 000  0 1 500 000
Opravy a udržování* 1 100 000  0 1 100 000
Mzdy* 7 000 000 100 000 7 100 000
Mzdy dohody 200 000  0 200 000
Odpisy celkem* 3 662 300  0 3 662 300
Z toho Odpisy mov. majetku* 138 800  0 138 800
  Odpisy budov* 3 523 500  0 3 523 500
Ostatní náklady 6 000 000 350 000 6 350 000
Náklady celkem 24 062 300 450 000 24 512 300

  náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost

Střednědobý výhled rozpočtu

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2019  - 2021 RM DNE 19.12. 2017 USNESENÍM Č.5805.

Rok 2019

  Částka v Kč
Náklady  25 248 000
Výnosy 25 248 000

Rok 2020

  Částka v Kč
Náklady  26 005 000
Výnosy 26 005 000

Rok 2021

  Částka v Kč
Náklady  26 785 000
Výnosy 26 785 000

Poznámka:
Celkové náklady a výnosy - za hlavní a doplňkovou činnost dohromady.