Schválené rozpočty radou města

Rozpočet na rok 2023

ROZPOČET NA ROK 2023 SCHVÁLENÝ RM DNE ............ 2022 USNESENÍM Č. ........

Příjmy Hlavní číinnost v Kč Doplňková činnost v Kč Příjmy celkem v Kč
Provozní dotace 31 7460 00 0 31 746 000
Dotace od jiných subjektů 0 0 0
Vlastní příjmy 3 550 000 850 000 4 400 000
Výnosy z odpisů budov 1 374 000 0 1 374 000
Výnosy z odpsů mov. majetku 16 000 0 16 000
Použití fondů 0 0 0
Ostatní výnosy 200 000 0 200 000
Výnosy celkem 36 886 000 850 000 36 736 000
Náklady Hlavní činnost v Kč Doplňková činnost v Kč Výdaje celkem v Kč
Spotřeba energie celkem* 13 100 000 0 13 100 000
Z toho El. energie* 6 200 000 0 6 200 000
  Plyn* 1 500 000 0 1 500 000
  Teplo* 3 700 000  0 3 700 000
  Voda* 1 700 000  0 1 700 000
Opravy a udržování* 1 300 000  0 1 300 000
Mzdy* 9 600 000 400 000 10 000 000
Mzdy dohody 400 000  0 400 000
Odpisy celkem* 4 936 000  0 4 936 000
Z toho Odpisy mov. majetku* 885 700  0 885 700
  Odpisy budov* 4 050 300 4 050 300
Pořádání sportovních a společenských akcí 300 000 0 300 000
Ostatní náklady 7 300 000 400 000 7 700 000
Náklady celkem 36 936 000 800 000 37 736 000
 Výsledek hospodaření  - 50 000  50 000 0

  náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost