Informace o organizaci

I. Základní údaje

TEZA Hodonín, příspěvková organizace byla zřízena usnesením Městského zastupitelstva v Hodoníně č. 14 ze dne 21.8.1997. Na základě usnesení Zastupitelstva města Hodonína č. 1506ze dne 27.11.2007 s účinností od 1.1.2008 došlo ke změnám ve Zřizovací listině, které jsou již obsaženy v tomto organizačním řádu.

Sídlem příspěvkové organizace je Hodonín, Tyršova 3588/10. Organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1572.

Základním účelem, pro který je organizace zřízena je umožnit občanům města Hodonína a okolí rozšíření aktivit a sportovního vyžití v tělovýchovných zařízeních města, tzn. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici pro využití volného času obyvatel, vytvářet podmínky pro organizování mnohostranného sportovního vyžití občanů města a organizačně zajišťovat sportovní akce dle dohody se zřizovatelem.

Příspěvkové organizaci je k vlastnímu hospodářskému využití předán do správy následující majetek ve vlastnictví zřizovatele:

1) movitý a nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí vedený v účetnictví příspěvkové organizace. Inventární soupis tohoto majetku je uložen v sídle příspěvkové organizace;

2) nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí, a to: 

  • Lehkoatletický a fotbalový stadion 
  • Zimní stadion
  • Víceúčelová sportovní hala 
  • Venkovní hřiště Očov 
  • Skatepark 
  • Venkovní hřiště umístěné v areálu ZŠ Mírové náměstí Hodonín
     

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace:

1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel.

2) Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace TEZA Hodonín.
3) Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace, případně k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

4) Úkoly zřizovatele vůči příspěvkové organizaci plní Rada města Hodonína.

Příspěvková organizace je plátcem DPH.

Příspěvková organizace není plátcem daně z příjmů fyz. osob., daně z příjmů práv. osob, silniční daně a daně z nemovitostí.

Financování běžné činnosti zařízení je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotné zařízení se v rámci jednoho účetního období řídí schváleným rozpočtem nákladů a výnosů.

II. Organizační uspořádání

a) středisko ředitelství

b) středisko víceúčelové sportovní haly, haly stolního tenisu a venkovní hřiště

c) středisko stadion U Červených domků

d) středisko zimní stadion