Vize včetně koncepte činnosti a rozvoje příspěvkové organizace TEZA Hodonin

TEZA Hodonín, příspěvková organizace (dále také „TEZA Hodonín“), byla Městem Hodonín zřízena za účelem umožnit občanům města Hodonína a okolí rozšíření aktivit a sportovního vyžití v tělovýchovných zařízeních města, tzn. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici pro využití volného času obyvatel, vytvářet podmínky pro organizování mnohostranného sportovního vyžití občanů města a organizačně zajišťovat sportovní akce dle dohody se zřizovatelem.

V dnešním moderním uspěchaném světě se stává nezbytnou nutností nalezení rovnováhy mezi prací a odpočinkem. Nelze totiž dlouhodobě podávat vysoké pracovní výkony bez řádného odpočinku, doplněného aktivní nebo oddychovou sportovní či kulturní činností. Pro tyto činnosti je však třeba ve městě vytvořit podmínky. Sportovní možnosti jsou dány zejména existencí sportovních zařízení, jejich technickým stavem, personálním zabezpečením a vlastní nabídkou sportovních aktivit.

Rozvoj sportu a tělovýchovy ve městě Hodonín

Rozvoj sportu a tělovýchovy ve městě Hodonín vychází z jeho postavení a úlohy, jak jsou formulovány ve stěžejních dokumentech Evropské unie a České republiky.

Znamená to:

1. Chápat sport a tělovýchovu jako integrální součást života města a jeho občanů, zohledňovat společenskou, výchovnou a kulturní funkci, které jsou v nich obsaženy.
2. Vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a tělovýchovy a v rámci daných kompetencí a možností, podněcovat ke vzájemné spolupráci všechny subjekty působící ve sportu a tělovýchově.
3. Podporovat sport a tělovýchovu především v těch jejich obsahových a organizačních formách, které umožní aktivní i pasivní účast co nejširší veřejnosti.
4. Při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na sportovní tradice města, respektovat specifické podmínky jak města, tak regionu.
5. Zachovat a rozvíjet postavení města Hodonín jako regionálního centra sportu a tělovýchovy. Integrace a spolupráce v organizování sportu a tělesné výchovy v rámci aglomerace by měla být v perspektivě posilována.
6. Podporovat sport pro jeho ekonomický potenciál pro město Hodonín a region.

Na tuto oblast nelze nahlížet jako na přesně ohraničenou a omezenou pouze na sport a tělovýchovu. Překrývá se i s jinými oblastmi, zejména školstvím, kulturou a cestovním ruchem. Logicky se tak propojují zodpovědnost a tvůrčí schopnosti lidí, kteří v těchto odvětvích pracují.

Cílem by pak mělo být dosažení optimálního propojení zdrojů a existujících předpokladů pro rozvoj těchto oblastí s vyústěním do nabídky balíčků služeb, kdy jedna oblast představuje vždy jakousi přidanou hodnotu pro oblast další. Takovýto cíl ovšem představuje součinnost celé řady aktérů, organizátorů i zájemců o jednotlivé činnosti, trvalou diskuzi a spolupráci k jasně formulovaným a dlouhodobě akceptovaným vizím napříč politickým spektrem i jednotlivými skupinami občanů a do určité míry i návštěvníků města a regionu.

Vize a rozvoj příspěvkové organizace TEZA Hodonín

Při stanovení opatření směřujících ke zlepšení je nutno brát v potaz obecné trendy vývoje sportu a společnosti. Pro rozvoj sportovní infrastruktury ve městě Hodonín jsou vhodná opatření, jejichž cílem bude účelné plánování směřující k odhalení potenciálu k případnému snížení budoucích rozpočtových dopadů plynoucích z institucionalizace poskytovaných služeb v oblasti podpory sportu a tělovýchovy prostřednictvím městských sportovních zařízení. Podíl výdajů na sport z municipálního rozpočtu se dlouhodobě pohybuje přibližně kolem 8 % z celkových rozpočtových výdajů. Takový objem finančních prostředků na rozvoj sportu ve městě není dostatečný, teoreticky se však nabízí i další možnosti, jak financování sportu posílit.
Vícezdrojové financování umožní zabezpečit vyšší úroveň nabízených služeb a finančních toků směřovaných do podpory sportovní infrastruktury v majetku města Hodonín. Město je odpovědné za většinu veřejné sportovní infrastruktury a má rozhodující kapacitu k vytváření příznivých podmínek dostupnosti sportu.

Primárním strategickým dokumentem města Hodonín v oblasti sportu je Analýza sportu ve městě Hodonín a koncepce rozvoje sportu ve městě (dále jen „Koncepce rozvoje sportu“), která by měla poskytovat prakticky využitelnou strategii pro oblast sportu pro následující období. Tento materiál byl schválen Zastupitelstvem města v roce 2019. Globálním cílem města Hodonín pro oblast sportu je podíl min. 75% obyvatelstva na pravidelné či nepravidelné sportovní činnosti. ). Město by mělo směřovat ke splnění globálního cíle prostřednictvím dílčích strategických cílů, jichž je možno docílit realizací jednotlivých přijatých opatření; zejména tím, že město Hodonín:

  • zajistí dobudování chybějících kapacit sportovních zařízení a efektivní využitelnost stávajících ve všech místních částech města,
  • zintenzivní podporu sportu a tím posílí jeho pozici jako významného prostředku občanské soudržnosti a součásti životního stylu obyvatelstva,
  • bude nadále iniciovat a pořádat sportovní akce a programy pro občany a jejich specifické věkové, sociální a socio-profesní skupiny,
  • zajistí prostředky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu a přípravu sportovních talentů,
  • bude věnovat pozornost tělesné výchově a sportu dětí ve školách a dbát na jejich kvalitu již v mateřských školách a na 1. stupni základních škol, neboť tato se jeví jako nejdůležitější předpoklad vzniku a rozvoje celoživotního zájmu o sportování,
  • bude pokračovat v ekonomickém zajištění sportu a vyhledávání dalších finančních zdrojů pro jeho rozvoj,
  • zajistí participaci na rozvoji lidských zdrojů nezbytných pro zajišťování sportu a tělovýchovy,
  • zajistí zvýraznění postavení města jako přirozeného regionálního centra sportu na bázi spolupráce s obcemi spádové oblasti a s Jihomoravským krajem.

Tato opatření nejsou vždy srovnatelná z hlediska možností jejich naplňování často proto, že je zapotřebí k jejich konkretizaci a jejich následné realizaci spolupráce a vyjednávání města, organizace TEZA Hodonín s řadou dalších subjektů, združení, spolků, škol, občanů, kraje podílejících se na rozvoji sportu a tělovýchovy ve městě i přilehlém regionu.

Pro organizaci TEZA Hodonín, jakožto příspěvkovou organizaci zřízenou Městem Hodonín, je Koncepce rozvoje sportu východiskem pro svou činnost a rovněž vize podoby organizace a koncepce budoucího rozvoje organizace musí směřovat k naplnění cílů rozvoje sportu v Hodoníně.

Vize: TEZA Hodonín je moderní městskou organizací, která svou činností přispívá k rozvoji sportovního a společenského života ve městě Hodonín. Sleduje a vyhodnocuje potřeby a zájmy občanů města Hodonín, jakožto i současné trendy, které se v oblasti municipální podpory a rozvoje sportu vyskytují.

Hlavní činnost organizace bych proto do budoucna zaměřil především na níže uvedené oblasti:

1. Propagace sportu, podpora programů volného času pro děti a mládež
2. Pořádání a podpora sportovně-společenských akcí
3. Modernizace sportovní infrastruktury

Řada jednotlivých projektů zahrnutých do těchto oblastí má šanci získat pro své financování prostředky z dotačních programů různých poskytovatelů, kteří vyhlašují dotační tituly pro oblast sportovní infrastruktury a pořádání sportovně-společenských akcí.

Ad. 1 Propagace sportu, podpora programů volného času pro děti a mládež

V rámci propagace sportu je vhodné vytvořit Sportovní portál města, na který je odkazováno i v Koncepci rozvoje sportu. Dále navrhuji vydávání čtvrtletního periodického tisku se sportovní tématikou určeného hodonínským dětem a mládeži. V bulletinu by byly zveřejňovány články o sportovních aktivitách základních škol a sportovních oddílů působících ve městě, v odpovídající formě rovněž témata se sportem související, např. zdravý životní styl, odborná i společenská témata. Tato tiskovina by byla distribuována do místních základních škol.

V Hodoníně je skvěle nastavena organizace volného času pro děti a mládež, kterou zajišťují hodonínské sportovní oddíly. Považuji za vhodné do jejich práce nezasahovat, naopak bych jim poskytl podporu a umožnil využívat volné kapacity městských sportovišť, které jsou ve správě organizace TEZA Hodonín.

Ad. 2 Pořádání a podpora sportovně-společenských akcí

Pořádání jednorázových sportovně-společenských akcí slouží nejen k efektivnějšímu využití sportovišť a zvýšení příjmů organizace, ale zároveň k přiblížení města občanovi. Občané by se měli na takové akce těšit, sami je vyhledávat a to proto, že je takové akce budou bavit a budou je považovat za plnohodnotné a smysluplné využití jejich volného času ve městě, ve kterém žijí, nikoliv jen bydlí.

V budoucnu je vhodné pokračovat v organizování současných sportovních a společenských akcí, které jsou veřejností hojně navštěvovány a staly se součástí společenského života občanů Hodonína jako jsou Masopustní rej na ledě, Pálení čarodějnic, Sportovní hry města Hodonín, Mezinárodní silniční běh Hodonín-Holíč-Skalica, Drakiáda, Čertovské harašení a Mikulášské bruslení, Ples sportovců spojený s oceňováním nejlepších sportovců Hodonína, a zároveň bych nabídku sportovně-společenského vyžití občanů rozšířil o např. večerní jízdy městem na in-line bruslích, akci „Hraje celá rodina“ (soupeření rodin, ulic, firem…), závody na koloběžkách na Masarykově náměstí, sportovní den pro klienty Zeleného domu pohody, plavání a bruslení seniorů a klientů jednotlivých zdravotních pojišťoven, Den s IZS. Ve spolupráci s organizacemi TESPRA Hodonín, Dům kultury, Městská bytová správa, Lázně Hodonín, SVČ Hodonín, Městská policie lze iniciovat a spolupořádat sportovní akce a programy pro občany a jejich specifické věkové, sociální a socio-profesní skupiny. V letním období se dá rovněž využít prostoru zimního stadionu k pořádání společenských akcí, jako např. pivní festival se soutěžemi a kulturním programem, koncerty populární hudby a sportovní workshopy.

Ad. 3 Modernizace sportovní infrastruktury

Započatou modernizaci sportovní infrastruktury ve městě považuji za nutné dokončit, aby vyhovovala současným požadavkům a trendům. Modernizace stávajících a výstavba nových sportovišť, investice do oblasti sportu by měly být realizovány koordinovaně, ve spolupráci s odbornou sportovní veřejností, na základě podložených a prověřených skutečných potřeb.

Níže si dovoluji představit svoji vizi restrukturalizace současných sportovních areálů, které se nachází v blízkosti základních škol ve městě.

Sportovní Campus – areál Stadion U Červených domků

V současné době slouží areál k tréninkům a utkáním fotbalového oddílu, k tréninkům atletických disciplín, závodům, hokejbalovým soutěžím, školním sportovním třídám, středním a základním školám, které zde provozují výuku tělesné výchovy. Mojí vizí by bylo vytvoření sportovního Campusu, který by vznikl propojením stávajícího areálu stadionu několika víceúčelovými hřišti pro basketbal, házenou, tenis, minikopanou, venkovní posilovnou se sportovní halou a výstavbou atletického tunelu v areálu školy. Tato by se vybudovala na ploše, která je v Územním plánu města Hodonín navržena pro zařízení pro školství, občanskou vybavenost a veřejně prospěšné stavby, s návazností základní školy na střední integrovanou školu. Vybudováním sportovního Campusu by se vytvořily podmínky pro základy a rozvoj začínajících sportovců až po budoucí reprezentanty. Umístěním Campusu k základní škole by se vyřešila i otázka dopravy dětí na sportoviště, která je pro některé rodiče problematická. Nevidím lepší příležitost pro začínajícího sportovce, který bude mít možnost, že po skončení školní výuky plynule přejde na sportoviště bez cestování, a pro spokojeného rodiče, který nebude muset řešit dopravu svého dítěte na tréninkovou jednotku. Vybudováním Campusu a propojením základní a střední školy, kde by mohla být zřízena sportovní akademie, bychom udrželi sportovce v hodonínských oddílech, a při kvalitní práci trenérů by se postupně tato investice do mládeže vracela městu v účasti hodonínských oddílů v nejvyšších republikových soutěžích, což je možno považovat za velmi efektivní propagaci města. Campus by splňoval kritéria multifunkčního areálu nejen pro sportovní oddíly, ale i pro širokou sportující veřejnost všech věkových kategorií.

Pro ilustraci níže uvádím obrázek z architektonické studie Areálu volného času Červené domky v Hodoníně, z něhož je patrný potenciál uvedeného areálu.

Architektonická studie areálu Červené domky

Obr. č. 1 Architektonická studie: Ing. arch. Regína Kubrická (2001)

ZŠ Vančurova – sportovní areál

Součástí základní školy na sídlišti Rudolfa Filipa je v současné době minimálně využívané přilehlé sportoviště, jehož restrukturalizací by základní škola získala sportoviště, které by splňovalo současné požadavky školních osnov pro výuku tělesné výchovy, a zároveň bychom vytvořili nabídku pro zvýšení příležitosti provozování sportovní činnosti a volnočasových aktivit obyvatel v této lokalitě.

Ve spolupráci s architektem města by bylo možné navrhnout sportoviště, které by svým charakterem zapadlo do této části města a bylo využíváno veškerými zájemci o volnočasové aktivity, včetně fitness aktivit.
Pro představu přikládám obrázek sportoviště, které bylo v tomto roce uvedeno do provozu v Uherském Hradišti nákladem 33 milionů Kč, z nichž bylo 50 % hrazeno z dotačních titulů.

snímek sportoviště při ZŠ v Uherském Hradišti

Obr. č. 2 Satelitní snímek sportoviště při ZŠ v Uherském Hradišti (2020)

Rekonstrukce, resp. vybudování těchto dvou sportovních areálů, které se nachází v různých částech města, představuje významné rozšíření sportovní infrastruktury ve městě v logickém uspořádání. Vezmeme-li v potaz i třetí sportoviště – stadion v Rybářích, jenž je ve správě TJ Sokol Hodonín, vzniká tak na území města pomyslný triangl sportovišť (obr. č. 3), kterým bude výrazně posílena možnost sportovního vyžití a komfortní dostupnosti nejen pro organizované sportovní skupiny, ale i pro širokou sportovní veřejnost bez nutnosti přesunů a s tím spojených ztrát. V každé z těchto městských částí bydlí přibližně 5000 obyvatel, kterým tak vznikne možnost sportovat téměř „za dveřmi svého domova“.

Obr. č. 3 Satelitní snímek města Hodonín s vyznačením možnosti vybudování sportovních areálů

Obr. č. 3 Satelitní snímek města Hodonín s vyznačením možnosti vybudování sportovních areálů

Další možnosti rozvoje sportovišť

V katastru města Hodonín je několik nevyužitých přírodních ploch, například vodní cvičiště nebo lokalita Pánov, jež se i při zachování stávajícího rázu krajiny a nepříliš nákladné údržbě, jeví jako vhodné pro vytvoření volnočasových areálů nabízejících sportovní vyžití v přírodě.

Shrnutí

Rozvoj sportu a volnočasových aktivit by měl být jednou z priorit pro zachování či zvýšení osídlení obcí. Ve městě Hodonín je třeba zajistit takové životní podmínky, které budou posilovat to, co láká lidi k životu v tomto městě. Co nejvíce eliminovat to, co občany nutí odcházet z venkova do větších měst. Jednou ze zásadních věcí, která nutí mladé lidi odcházet z venkovských oblastí do větších měst, jsou nedostatečné a do jisté míry omezené možnosti využití volnočasových aktivit. Z existenčních důvodů je zájmem všech menších měst mladé lidi udržet, případně přilákat další. Proto je nutné vedle kulturního a společenského života zajistit rovněž podmínky pro rozvoj sportu a volnočasových aktivit.
V rámci udržení mladé generace zabývající se sportem ve městě by měly být podporovány projekty směřující k obnově a zhodnocení sportovních zařízení a sportovišť, což přispěje taktéž ke zvýšení atraktivity města samotného.

Závěr

V organizaci TEZA Hodonín jsem zaměstnán od roku 2004. Během mého působení jsem se stačil dostatečně seznámit se všemi sportovními zařízeními a jejich provozem. Některé mé myšlenky a nápady byly zrealizovány a doposud účelně slouží ku prospěchu organizace, resp. města, aktivně jsem se podílel na zpracování dokumentu Analýza sportu ve městě Hodonín a návrh koncepce rozvoje sportu ve městě. Ze zkušeností mohu konstatovat, že organizace TEZA Hodonín je jako celek svým způsobem specifická v tom, že různá zařízení jsou sezónního charakteru, a tudíž slouží uživatelům pouze po určité období v roce. Provoz, opravy, udržování a vzniklé problémy se ale řeší celoročně. Provoz a spokojenost zákazníků je především o kvalitě, přístupu, morálních a lidských vlastnostech
V předkládaném materiálu jsem se věnoval pouze některým oblastem souvisejícím s řízením a rozvojem příspěvkové organizace TEZA Hodonín. S ohledem na stanovený rozsah předkládaného materiálu jsem se soustředil pouze na oblast sportu a naplňování hlavního účelu, pro který byla tato příspěvková organizace zřízena. Další oblasti řízení organizace jako např. ekonomická, personální či enviromentální mohou být součástí případné osobní prezentace v rámci výběrového řízení.

Celý dokument je možné stáhnout také ve formátu pdf.